لطفا نکات ذیل را در ورود اطلاعات رعایت فرمایید:


مبلغ مورد نظر جهت خرید کارت آزمون هشتصد هزار ريال می باشد
در صورت واجد شرایط یودن، ثبت نام نمایید
قبل از خرید کارت ، آگهی آزمون را حتما مطالعه فرمایید
مبلغ پرداختی به هیچ عنوان قابل برگشت نیست
کد ملی و تمامی اطلاعات ذیل را به صورت صحیح وارد نمایید
هر داوطلب با کد ملی خود ، فقط مجاز به خرید یک کارت می باشد


* نام و نام خانوادگی داوطلب:
* کد ملی داوطلب:
* شماره شناسنامه داوطلب:
* تلفن همراه داوطلب:
عبارت امنيتي: